OBCHODNÍ PODMÍNKY​

Jan Sokol, sídlem Heyrovského 1589, Sokolov 35601
identifikační číslo 08295719
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Sokolov, Čj.: MUSO/77403/2019/oPŽÚ/JAZA
pro prodej služeb na sportovní akce (dále jen „Akce“) prostřednictvím on-line obchodu na internetové adrese sokotime.cz

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatelského subjektu Jan Sokol, se sídlem Heyrovského 1589, Sokolov 35601, identifikační číslo 08295719, zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Sokolov, Čj.: MUSO/77403/2019/oPŽÚ/JAZA (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, jejichž předmětem je především koupě startovného na některou z Akcí. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese sokotime.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“).
1.2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
1.4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
1.5. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při objednávce zboží (startovného). Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Kupující objednává zboží (startovné) přímo z webového rozhraní.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání startovného je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v rámci objednávky je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat a informovat o nich prodávajícího. Údaje uvedené kupujícím při objednávání startovného jsou prodávajícím považovány za správné.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Možnost registrace na daný závod ve webovém rozhraní je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto startovného. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
3.2. Webové rozhraní obsahuje informace o zboží, a to především uvedení cen jednotlivých startovných na jednotlivé Akce. Ceny startovného jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, není-li uvedeno jinak. Ceny startovného zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.3. Pro objednání startovného vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  3.3.1. Objednávaném startovném,
  3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny startovného (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na
adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Smluvní vztah (kupní smlouva) mezi prodávajícím a kupujícím vzniká dokončením registrace (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. CENA STARTOVNÉHO A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu startovného dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby (dostupné metody závisí na volbě pořadatele akce):
     – bezhotovostně převodem na účet prodávajícího
     – bezhotovostně platební kartou
     – bezhotovostně použitím platebního tlačítka banky
     – hotovostně při prezentaci
4.2. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření kupní smlouvy.
4.3. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
4.4. Platby přes platební bránu ComGate:
     – Vyplňte přihlášku na akci a vložte do košíku
     – Na stránce pokladny vyberte “Platební brána ComGate” a zvolte preferovanou platební metodu
     – Na platební bráně ComGate postupujte dle instrukcí dle zvolené platební metody.
     – Platba je automaticky provedena a objednávka ihned zaplacena.
4.5. Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. (https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana)
      Kontaktní údaje pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
      ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz, Tel: +420 228 224 267

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
5.1. Kupující – spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze z tam uvedených důvodů odstoupit od kupní smlouvy.
5.2. Nejedná-li se o případ dle odst. 5.1, tohoto článku, pak jestliže bezprostředně po obdržení zboží, nejpozději však do 14 dnů, spotřebitel zjistí, že mu zboží z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, má možnost bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy odeslat prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty. Spotřebitel v oznámení o odstoupení identifikuje smlouvu, zejména uvede své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Pro oznámení o odstoupení může spotřebitel užít vzorové oznámení. Zároveň je kupující – spotřebitel povinen vrátit zboží ve lhůtě 30 dnů od odstoupení, a to úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou spotřebiteli vráceny do 14 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícího. Náklady spojené s vrácením zboží (poštovné) nese spotřebitel. Peníze Vám pošleme, dle Vašeho požadavku, na účet nebo složenkou na adresu. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svoji povinnost vrátit převzaté zboží.
5.3. Prodávající zdůrazňuje, že 14denní lhůta umožňující odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na kupujícího – spotřebitele, a v žádném případě se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitel.

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá právo účastnit se Akce zaplacením celé kupní ceny startovného.
6.2. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@sokotime.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
6.3. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. K úspěšné registraci kupujícího je třeba:
a) prodávajícímu a partnerům Akcí udělit souhlas se zpracováním osobních údajů ve znění uvedeném v registračním formuláři a dále
b) schválit tyto obchodní podmínky prodávajícího a
c) schválit pravidla a podmínky Akce na níž je kupováno startovné.
8.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
8.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
8.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
8.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Heyrovského 1589, Sokolov 35601, adresa elektronické pošty info@sokotime.cz, telefon: 607 726 375

V Sokolově dne 1.1.2022