04.09.2020 | Časovka do kopce MTB vs RUN | Sokolov

Share on facebook
Sdílet

DATUM: pátek 4. září 2020
MÍSTO KONÁNÍ: Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov
PŘIHLÁŠKY: do pátku 28. srpna 2020 23:59 hod, nebo na místě za zvýšené startovné
POŘADATEL: MTB KV z.s
INFORMACE: Marty Sýkora, tel.: 602 150 643, e-mail: sokolovska24mtb@gmail.com, web: https://www.sokolovska24mtb.cz/casovka

 • Propozice
 • Přihláška
 • Seznam přihlášených

TERMÍN: 4. září 2020

PŘIHLÁŠKY: elektronicky na internetové adrese: www.sokotime.cz/zavod-200904, nebo www.sokolovska24mtb.cz, nebo osobně na místě závodu.

STARTOVNÉ: DĚTI 100 Kč (4 Euro), DOSPĚLÍ  150 Kč (7 Euro), Na místě 200 Kč (10 Euro)

Zahrnuje:  startovní číslo se jménem ( pro předem přihlášené), 1x teplé jídlo, 1x nápoj (účtujeme  zálohu na vratný kelímek 50 Kč), zdravotní a technickou pomoc, měření času, mytí kol, doprovodný kulturní program v areálu koupaliště. V případě neúčasti se startovné nevrací.

ZPŮSOB PLATBY:

 • Účet banky: RB, 918257002/5500
 • IBAN: CZ4455000000000918257002, BIC : RZBCCZPP

Variabilní symbol bude specifikován během přihlašování, nebo hotovostně na místě při prezentaci do závodu.

KATEGORIE:

MTB: Závod je součástí CKK pohár MTB 2020 – start v 17:30

 • M12  Mladší žáci: 11 – 12 let (2008/2009 poloviční trasa časovky)
 • M14  Starší žáci: 13 – 14 let  (2006/2007  poloviční trasa časovky)
 • M16  Kadeti: 15 – 16 let  (2004/2005)
 • M18  Junioři: 17 – 18 let  (2002/2003)
 • M29  Muži Elite: 19 – 29 let (2001/1991)
 • M39  Muži Masters I:  30 – 39 let  (1990/1981)
 • M49  Muži Masters II: 40 – 49 let (1980/1971)
 • M59  Muži Masters III: 50 – 59 let (1970/1961)
 • M99  Muži Masters IV: 60+ (1960 a starší)
 • Z12   Mladší žákyně: 11 – 12 let  (2008/2009 poloviční trasa časovky)
 • Z14   Starší žákyně: 13 – 14 let  (2006/2007 poloviční trasa časovky)
 • Z16   Kadetky: 15 – 16 let  (2004/2005)
 • Z18   Juniorky: 17 – 18 let  (2002/2003)
 • Ž35   Ženy: 19 – 35 let  (2001/1985)
 • Z99   Ženy Masters: 35+  (1984 a starší)

RUN: Závod je součástí HOPR běžecké ligy Karlovarského kraje 2020 –  start v 17:00

 • Muži do 39 let
 • Muži 40 – 49 let
 • Muži 50 let +
 • Ženy do 34 let
 • Ženy 35 let +

TRASA ZÁVODU: Trasa je společná pro všechny kategorie závodu, start bude v Areál přírodního koupaliště MICHAL, Sokolov, http://www.michal-sokolov.cz/

ČASOMÍRA: Zajišťuje firma SOKOTIME.CZ

Závod bude měřen čipy. Každý závodník obdrží čip při prezentaci spolu se startovním číslem.

POVINNÉ VYBAVENÍ: Závodit lze pouze na horských nebo trekových kolech v dobrém technickém stavu, cyklistickou helmu ( platí jen pro bike )

PODMÍNKY ÚČASTI: Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat platný soutěžní řád pro závody horských kol v České republice ( platí jen pro bike ). Podmínkou účasti je řádně vyplněná a podepsaná přihláška účastníka závodu, a to bez požadavku jakékoliv změny nebo výhrad. Účastník vyplněním a odevzdáním přihlášky (online registrace) nebo svým podpisem na přihlášce (registrace na místě) vyjadřuje souhlas s podmínkami závodu a prohlašuje, že:

 • bere na vědomí, že se závod koná (jede) za plného silničního provozu a bude dodržovat platná pravidla silničního provozu
 • závodu se účastní na vlastní nebezpečí. Po celou dobu závodu bude používat ochrannou cyklistickou přilbu
 • není mu známa žádná překážka spočívající v jeho zdravotním stavu, která by mu bránila v absolvování závodu
 • bere na vědomí, že pořadatel závodu neodpovídá za případnou škodu na zdraví a věcech, pokud nebude prokázáno jeho zavinění nebo pokud odložené věci nepřevzal do úschovy
 • pořadatel neodpovídá za škody, které účastník způsobí svým chováním během závodu v celém areálu závodu (nejen v prostoru startu a cíle, ale i kdekoli na celé trati)
 • závodníci ve věku od 15 do 18 let mohou startovat pouze s písemným souhlasem zákonného zástupce.

Prohlášení účastníka závodu Sokolovská-24-MTB

Beru na vědomí, že trasa závodu byla vytyčena na veřejných komunikacích a závod se koná za běžného provozu. Této skutečnosti přizpůsobím své chování na trati tak, aby se předešlo úrazům a škodám na majetku. S možnými riziky na trati jsem byl pořadatelem seznámen. Po celou dobu závodu se budu řídit pravidly silničního provozu, pravidly soutěže a pokyny pořadatele. Závodu se účastním na vlastní nebezpečí a nebudu uplatňovat vůči pořadateli žádné nároky vyplývající z odpovědnosti za škodu vzniklou v přímé souvislosti se závodem, pokud tato odpovědnost nebyla s pořadatelem předem sjednána.

VÝSLEDKY: Konečná výsledková listina bude vyvěšena v prostoru cíle nejpozději 1,0 hodinu po ukončení závodu. Protesty proti výsledkům závodu je možné podat do 30-ti minut po ukončení závodu v dané kategorii oproti kauci ve výši 500 Kč / 20 Euro. Podpisem výsledkové listiny hlavním pořadatelem jsou výsledky považovány za definitivní. Pozdější připomínky a reklamace nebudou uznány.


 • Mládež do 18 let startuje na odpovědnost rodičů nebo zákonných zástupců. Každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl. Každý účastník musí mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci. Za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka, kroupy apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Registrační poplatek (startovné) zaplacený účastníkem je nevratný. Nevyzvednuté věcné ceny a finanční odměny pro nejlepší nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat. Šatny a další místa pro potřeby závodníků nejsou hlídanými prostory. Pořadatel závodu neručí za odložené věci. Pořadatel závodu není zodpovědný za jakoukoliv fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, podmínkách a propozicích bez předchozího oznámení. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu. Zaregistrováním na akci závodník uděluje pořadatelům souhlas: se zpracováním osobních údajů a e-mailové adresy, s pořízením fotografické podobizny závodníka a jiných obrazových a zvukových záznamů souvisejících se závodem a jejich použitím a úpravou pro potřeby pořadatele, včetně jejich zveřejnění v komunikačních médiích (v případě, že nesouhlasíte s fotografováním, oznamte to explicitně fotografovi). Dále souhlasí, aby ve spojení s osobními údaji uvedenými v přihlášce byly zveřejněny i veškeré časy závodníka ze závodů, výsledky apod. Tento souhlas je udělen bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Účastník prohlašuje, že byl seznámen se všemi bezpečnostními pravidly závodu.

Změny / opravu údajů nám napište na info@sokotime.cz.